ᨆᨏᨍᨗ  ᨔᨗᨈᨚᨂᨛ-ᨈᨚᨂᨛᨊ  ᨈᨕᨘ


ᨕᨗᨐᨊᨕᨙ  ᨔᨘᨑᨛ,  ᨕᨘᨄᨚᨆᨗᨊᨔ ᨄᨒᨛᨅᨂᨗ ᨌᨙᨉᨙ ᨄᨔᨒᨛᨊ  ᨔᨘᨒᨄ  ᨕᨛᨄᨊ ᨑᨗᨕᨔᨛᨂᨙ ᨈᨕᨘ᨞ ᨑᨗ ᨒᨒᨛ ᨅᨗᨌᨑᨊ ᨈᨚᨆᨈᨚᨕᨈ ᨑᨗᨕᨚᨒᨚ, ᨄᨉ ᨑᨄᨖᨂᨗ ᨆᨀᨛᨉ ᨕᨗᨐ ᨑᨗᨕᨔᨛᨂᨙ ᨈᨕᨘ, ᨆᨔᨑᨚ  ᨑᨛᨄᨙᨕᨗ ᨒᨕᨚ ᨑᨗᨕᨔᨛᨂᨙ ᨁᨕᨘ᨞ 


ᨄᨘᨑ ᨈᨄᨚᨕᨉ ᨈᨚᨆᨈᨚᨕᨈ ᨆᨀᨛᨉ: ᨔᨉ ᨆᨄᨅᨈᨗ ᨕᨉ, ᨕᨆ ᨆᨄᨅᨈᨗ ᨈᨕᨘ᨞ ᨑᨗᨒᨒᨛᨊ ᨕᨗᨓ ᨓᨙᨑᨙᨀᨉᨕᨙ, ᨕᨛᨃ ᨕᨛᨄ ᨕᨄᨚᨕᨂᨛᨊ ᨅᨗᨌᨑᨕᨙ, ᨕᨗᨐᨊᨑᨗᨈᨘ: ᨔᨉ - ᨕᨉ - ᨁᨕᨘ - ᨈᨕᨘ᨞ ᨕᨗᨐᨊᨕᨙ ᨑᨗᨕᨔᨛ ᨔᨘᨒᨄ ᨕᨛᨄ ᨈᨕᨘ᨞ 


ᨄᨆᨘᨒᨊ: ᨔᨉ ᨆᨄᨅᨈᨗ ᨕᨉ᨞ ᨕᨗᨐᨄ ᨑᨗᨕᨔᨛᨂᨗ ᨔᨉ ᨊᨑᨙᨀᨚ ᨕᨗᨐ ᨆᨒᨛᨔᨘᨕᨙ ᨄᨚᨒᨙ ᨑᨗ ᨈᨗᨆᨘᨕᨙ ᨈᨊᨗᨕ ᨕᨘᨊᨗ ᨅᨓ᨞ ᨕᨛᨃ ᨅᨛᨈᨘᨕ ᨆᨑᨗᨒᨒᨛ ᨆᨀ ᨓᨛᨉᨗ ᨑᨗᨄᨖ ᨄᨚᨒᨙ ᨑᨗ ᨕᨘᨊᨗᨕᨙ ᨑᨚ᨞ ᨕᨗᨐᨊᨕᨙ ᨑᨗᨕᨔᨛ ᨕᨉ-ᨕᨉ᨞ ᨔᨉ ᨆᨌᨍᨗ ᨕᨉ᨞ 


ᨆᨉᨘᨕᨊ: ᨕᨉ ᨆᨄᨅᨈᨗ ᨁᨕᨘ᨞ ᨊᨕᨗᨐ ᨑᨗᨕᨔᨛᨂᨙ ᨕᨉ, ᨊᨄᨕᨗ ᨑᨗᨕᨔᨛ ᨈᨚᨂᨛ-ᨈᨚᨂᨛ ᨕᨉ ᨊᨑᨙᨀᨚ ᨕᨛᨃ ᨁᨕᨘ ᨄᨊᨛᨔᨕᨗ, ᨕᨗᨐᨑᨙᨁ ᨑᨗᨄᨚᨁᨕᨘᨕᨗ᨞ ᨕᨉ ᨕᨗᨓ ᨉᨙᨕᨙ ᨑᨗᨄᨚᨁᨕᨘᨕᨗ, ᨔᨉᨕᨗ ᨕᨔᨛᨊ, ᨕᨘᨊᨗ ᨅᨓ᨞ ᨆᨀᨛᨉᨕᨗ ᨈᨚ ᨆᨈᨚᨕᨈ, ᨕᨉ ᨊ ᨁᨕᨘ, ᨈᨑᨚ ᨕᨉ ᨈᨑᨚ ᨁᨕᨘ᨞ 


ᨆᨈᨛᨒᨘᨊ: ᨁᨕᨘ ᨆᨄᨅᨈᨗ ᨈᨕᨘ᨞ ᨕᨗᨐᨄ ᨊᨑᨗᨕᨔᨛ ᨈᨕᨘ ᨊᨑᨙᨀᨚ ᨔᨗᨈᨘᨑᨘᨕᨗ ᨕᨉᨊ ᨊ ᨄᨃᨕᨘᨀᨛᨊ᨞ ᨒᨗᨔᨛᨊ ᨔᨙᨉᨗᨕᨙ ᨈᨕᨘ ᨑᨗᨔᨘᨀᨛᨕᨗ ᨄᨚᨒᨙ ᨑᨗ ᨁᨕᨘᨊ᨞ ᨊᨑᨙᨀᨚ ᨆᨁᨕᨘ ᨉᨙᨌᨙᨂᨗ, ᨈᨕᨘ ᨉᨙᨌᨙ ᨕᨔᨛᨊ᨞ ᨊᨑᨙᨀᨚ ᨆᨁᨕᨘ ᨆᨍᨕᨗ, ᨈᨕᨘ ᨍ ᨕᨔᨛᨊ᨞ 


ᨕᨗᨐᨊᨑᨚ ᨊᨄᨑᨛᨒᨘ ᨑᨗᨅᨚᨒᨕᨗ ᨄᨉᨗᨔᨛᨂᨛ ᨄᨔᨒᨛ ᨁᨕᨘ ᨕᨗᨐᨑᨙᨁ akhlaq ᨑᨗ ᨒᨒᨛ ᨅᨗᨌᨑᨊ ᨕᨁᨆᨕᨙ᨞ ᨕᨛᨃ ᨑᨗᨕᨔᨛ ᨁᨕᨘ ᨕᨗᨐᨑᨙᨁ ᨀᨙᨉᨚ ᨔᨒ (akhlaq Al sayyi'ah), ᨕᨛᨃᨈᨚ ᨑᨗᨈᨛᨒ ᨁᨕᨘ ᨉᨙᨌᨙ (akhlaq  Al karimah)᨞ 


ᨊᨉᨙᨊᨄ ᨑᨗ ᨄᨈᨛᨑᨘᨕᨗ ᨅᨗᨌᨑ ᨄᨔᨒᨛ akhlaq, ᨆᨉᨙᨌᨙ ᨊᨑᨙᨀᨚ ᨒᨗᨔᨘᨀᨗ ᨄᨕᨗᨆᨛ ᨅᨘᨀᨕᨗ ᨅᨗᨌᨑᨊ ᨔᨙᨉᨗ ᨑᨛᨈᨛ ᨕᨉ ᨄᨚᨒᨙ ᨑᨗ ᨅᨖᨔᨊ ᨕᨑᨕᨙ (Bahasa Arab), ᨕᨗᨐᨊᨑᨗᨈᨘ xxx ᨕᨗᨐᨑᨙᨍ khalaqa ᨑᨗ ᨕᨘᨀᨗ ᨆᨒᨍᨘᨕᨙ᨞ 


ᨕᨗᨐ ᨕᨉ xxx ᨆᨘᨈᨆᨕᨗ ᨑᨗ ᨑᨛᨈᨛ ᨕᨉ ᨆᨍᨆ (kata kerja), ᨊᨕᨗᨐ ᨅᨛᨈᨘᨕᨊ ᨕᨗᨐᨊᨑᨗᨈᨘ ᨊᨕᨛᨃ ᨑᨗᨈᨛᨒ ᨆᨄᨏᨍᨗ ᨕᨗᨐᨑᨙᨁ menciptakan ᨊᨔᨛ ᨆᨒᨍᨘᨕᨙ᨞ 


ᨊᨑᨙᨀᨚ ᨕᨗᨐ ᨑᨛᨈᨛ ᨕᨉ xxx ᨑᨗᨄᨀᨙᨕᨗ ᨄᨚᨒᨙ ᨑᨗ ᨈᨂ ᨄᨈᨚᨈᨚᨕᨙ, ᨕᨗᨐᨊᨈᨘ ᨊ ᨕᨛᨃᨑᨗᨈᨛᨒ khaaliq, ᨅᨛᨈᨘᨕᨊ ᨄᨄᨏᨍᨗ, ᨕᨗᨐᨑᨙᨁ ᨆᨀᨛᨉᨕᨗ ᨆᨒᨍᨘᨕᨙ pencipta, pencipta alam semesta᨞ 


ᨕᨀᨚ ᨄᨚᨒᨙ ᨑᨗ ᨔᨙᨔᨙᨊ ᨕᨁᨕᨁ ᨑᨗ ᨄᨏᨍᨗᨕᨙ ᨑᨗᨈᨛᨒᨊᨗ makhluq, ᨅᨛᨈᨘᨕᨊ ᨕᨊᨘ ᨑᨗ ᨄᨏᨍᨗ ᨕᨗᨐᨑᨙᨁ yang diciptakan ᨑᨗ ᨅᨖᨔ ᨆᨒᨍᨘᨊ᨞ 


ᨆᨀᨛᨉᨕᨗ ᨔᨙᨉᨗᨕᨙ ᨈᨚ ᨄᨋᨗᨈ ᨑᨗ ᨈᨛᨒᨕᨙ ᨔᨙᨖᨛ ᨔᨉᨑᨘᨉᨗ ᨕᨒᨗ ᨀᨘᨊᨓᨗ, ᨔᨗᨈᨚᨂᨛ-ᨈᨚᨂᨛᨊ ᨆᨔᨑᨚ ᨑᨙᨄᨙᨕᨗ ᨔᨚᨇᨘᨊ ᨑᨗᨕᨔᨛᨂᨙ ᨁᨕᨘ (akhlaq), ᨕᨊᨘ ᨑᨗ ᨄᨏᨍᨗ (makhluq), ᨔᨗᨅᨓ ᨄᨄᨏᨍᨗ (khaliq)᨞ ᨊᨄᨚᨕᨉᨕᨗ ᨔᨙᨖᨛ ᨕᨒᨗ ᨀᨘᨊᨓᨗ, ᨕᨗᨐᨑᨚ ᨈᨕᨘᨕᨙ, ᨁᨕᨘ-ᨁᨕᨘᨊ ᨄᨘᨕᨂᨙ ᨊᨄᨉᨘᨄ ᨑᨗ ᨄᨃᨕᨘᨀᨛᨊ᨞ 


ᨅᨛᨈᨘᨕᨊ, ᨕᨗᨐᨑᨚ ᨈᨕᨘᨕᨙ ᨊᨔᨅᨑᨗ ᨕᨒᨙᨊ ᨕᨊᨘ ᨑᨗ ᨄᨏᨍᨗ, ᨑᨗ ᨒᨒᨛ ᨕᨈᨘᨕᨚ-ᨈᨘᨕᨚᨊ, ᨑᨗᨄᨘᨆᨗᨊᨔᨕᨗ ᨊᨄᨚᨁᨕᨘᨕᨗ ᨁᨕᨘ ᨄᨈᨘᨍᨘᨕᨙᨕᨗᨐ ᨄᨚᨒᨙ ᨑᨗ ᨄᨘᨕ ᨕᨒ ᨈᨕᨒ᨞ 


ᨊᨄᨔᨅᨑᨗ ᨄᨔᨒᨛ ᨄᨃᨕᨘᨀᨛᨂᨙᨈᨘ ᨆᨏᨍᨗ ᨔᨅ ᨑᨗᨄᨈᨘᨑᨘᨊ ᨊᨅᨗᨈ ᨆᨘᨖᨆ᨞ ᨆᨀᨛᨉᨕᨗ ᨊᨅᨗᨈ ᨑᨗ ᨖᨉᨙᨔᨛᨊ: ᨔᨗᨈᨚᨂᨛ-ᨈᨚᨂᨛᨊ ᨉᨙ ᨁᨁ ᨄᨔᨅᨑᨛ ᨑᨗᨄᨈᨘᨑᨘᨂ ᨑᨗ ᨒᨗᨊᨚ ᨔᨂᨉᨗᨊ ᨑᨗᨔᨘᨑᨚᨀ ᨄᨉᨙᨌᨙᨂᨗ ᨄᨃᨕᨘᨀᨛᨊ ᨈᨕᨘᨕᨙ᨞ 


ᨕᨗᨐᨕᨙ ᨄᨔᨒᨛᨂᨙ ᨊᨄᨊᨛᨔᨕᨗ ᨕᨒ ᨈᨕᨒ ᨑᨗ ᨒᨒᨛ ᨕᨀᨚᨑ ᨆᨒᨛᨅᨗᨊ ᨑᨗ ᨆᨀᨛᨉᨊ: ᨔᨗᨈᨚᨂᨛ-ᨈᨚᨂᨛᨊ ᨕᨗᨀᨛ (ᨆᨘᨖᨆ) ᨆᨘᨅᨚᨒᨕᨗ ᨁᨕᨘ ᨀᨆᨗᨊ ᨆᨒᨛᨅᨗᨕᨙ (Al Qalam [68])᨞ 


ᨕᨗᨐᨆᨊᨛ ᨔᨗᨕ ᨆᨏᨍᨗ ᨈᨋ ᨄᨊᨛᨔᨕᨙᨂᨗ ᨆᨀᨛᨉ ᨆᨓᨈ ᨆᨏᨍᨗ ᨄᨔᨚᨇᨘ ᨄᨚᨒᨙ ᨑᨗ ᨈᨕᨘᨕᨙ (ᨕᨊᨘ ᨑᨗ ᨄᨏᨍᨗ - makhluq) ᨒᨕᨚ ᨑᨗ ᨄᨘᨕᨊ (ᨄᨄᨏᨍᨗ - khaliq) ᨕᨗᨐᨊᨑᨗᨈᨘ ᨁᨕᨘ (akhlaq)᨞ 


ᨕᨙᨑᨗ ᨄᨛᨑᨚ (Erich Fromm), ᨈᨚ ᨕᨌ ᨄᨚᨒᨙ ᨑᨗ ᨕᨆᨙᨑᨗᨀ ᨊᨄᨚᨕᨉᨕᨗ ᨆᨀᨛᨉ: ᨕᨗᨐᨔᨗᨕ ᨑᨗᨕᨔᨛᨂᨙ ᨄᨘᨕ, ᨈᨕᨘ ᨆᨗᨈᨘ᨞ ᨕᨗᨐᨊᨑᨗᨈᨘ ᨈᨕᨘ ᨔᨗᨈᨚᨂᨛ-ᨈᨚᨂᨛᨊ ᨈᨕᨘ᨞ 


ᨊᨑᨙᨀᨚ ᨑᨗᨄᨒᨘᨔᨘᨔᨗ ᨅᨗᨌᨑᨕᨙ ᨑᨗ ᨄᨔᨒᨛ ᨔᨘᨒᨄ ᨕᨛᨄ ᨈᨕᨘ, ᨑᨗᨄᨖᨊᨗ ᨆᨀᨛᨉ ᨕᨗᨐ ᨑᨗᨕᨔᨛ ᨔᨗᨈᨚᨂᨛ-ᨈᨚᨂᨛᨊ ᨈᨕᨘ ᨊᨑᨙᨀᨚ ᨔᨗᨈᨘᨑᨘᨕᨗ ᨕᨉᨊ ᨊ ᨄᨃᨕᨘᨀᨛᨊ᨞ ᨈᨕᨘ ᨕᨗᨐ ᨄᨚᨁᨕᨘᨕᨙᨂᨗ ᨁᨕᨘ ᨆᨉᨙᨌᨙ (akhlaq Al karimah)᨞ 


ᨕᨗᨐ ᨈᨕᨘ ᨈᨚᨂᨛᨂᨙ ᨕᨗᨐᨑᨙᨁ ᨈᨕᨘ ᨉᨙᨌᨙᨂᨙ, ᨑᨗ ᨒᨒᨛ ᨕᨀᨚᨑ ᨆᨒᨛᨅᨗᨕᨙ, ᨑᨗᨈᨛᨒᨕᨗ ahsanu taqwim, ᨕᨗᨐᨑᨙᨁ al hafiiz᨞ ᨕᨊᨘ ᨑᨗᨄᨏᨍᨗ ᨀᨆᨗᨊ ᨆᨉᨙᨌᨙ ᨄᨏᨍᨗᨂᨛᨊ᨞ 


ᨊᨕᨙᨀᨗᨕ ᨊᨑᨙᨀᨚ ᨕᨛᨃ ᨈᨕᨘ ᨕᨗᨐᨑᨙᨁ ᨀᨙᨉᨚ ᨔᨒᨆᨗ ᨊᨄᨚᨁᨕᨘ, ᨕᨗᨐᨊᨈᨘ ᨑᨗᨈᨛᨒ ᨈᨕᨘ ᨔᨒ᨞ ᨕᨛᨃᨈᨚ ᨆᨀᨛᨉ ᨈᨕᨘ-ᨈᨕᨘ᨞ ᨕᨛᨃᨈᨚ ᨆᨀᨛᨉ ᨄᨍᨚ-ᨄᨍᨚ᨞ ᨕᨗᨐᨑᨚ ᨄᨍᨚ-ᨄᨍᨚᨕᨙ, ᨑᨗᨕᨙᨅᨘᨕᨗ ᨄᨚᨒᨙ ᨑᨗ ᨉᨑᨆᨙ ᨕᨗᨐᨑᨙᨁ ᨉᨕᨘ ᨀᨒᨘᨀᨘ ᨒᨀᨚᨕᨙ, ᨑᨗᨆᨚᨉᨙᨒᨙ ᨔᨗᨄᨉ ᨈᨕᨘᨕᨙ ᨕᨗᨊᨄ ᨑᨗᨄᨅᨍᨘᨕᨗ, ᨑᨗᨄᨀᨙᨕᨗ ᨄᨗᨈᨕᨘᨑᨗᨓᨗ ᨉᨚᨂᨗᨕᨙ ᨑᨗ ᨁᨒᨘᨂᨙ᨞ 


ᨊᨑᨙᨀᨚ ᨑᨗᨄᨗᨀᨗᨑᨗ-ᨄᨗᨀᨗᨑᨗᨕᨗ, ᨕᨗᨐᨑᨚ ᨈᨕᨘ-ᨈᨕᨘᨕᨙ ᨕᨗᨕᨑᨙᨁ ᨄᨍᨚ-ᨄᨍᨚᨕᨙ, ᨒᨛᨅᨗ ᨆᨑᨗᨕᨓᨕᨗ ᨕᨚᨋᨚᨕᨊ ᨊ ᨈᨕᨘ ᨔᨒᨕᨙ᨞ ᨑᨗ ᨕᨀᨚᨑ ᨆᨒᨛᨅᨗᨕᨙ, ᨈᨕᨘ ᨔᨒᨕᨙ ᨑᨗᨕᨔᨛᨂᨗ ᨄᨄᨉ ᨕᨚᨒᨚ-ᨀᨚᨒᨚᨕᨙ (al an'am - binatang ternak), ᨊᨕᨗᨐ ᨈᨕᨘ-ᨈᨕᨘ ᨕᨗᨕᨑᨙᨁ ᨄᨍᨚ-ᨄᨍᨚᨕᨙ ᨑᨗᨈᨛᨒᨕᨗ ᨈᨕᨘ ᨌᨗᨒᨀ (al ghaafiluun - orang celaka)᨞ 


ᨄᨃᨕᨘᨀᨛᨂᨙᨆᨗ ᨆᨏᨍᨗ ᨈᨋ ᨔᨗᨈᨚᨂᨛ-ᨈᨚᨂᨛᨊ ᨈᨕᨘᨕᨙ᨞ ᨒᨛᨄᨛ ᨄᨚᨒᨙ ᨑᨗ ᨈᨄᨑᨛ ᨈᨕᨘ-ᨈᨕᨘ, ᨑᨚᨄᨚ ᨑᨘᨄ ᨈᨕᨘ, ᨕᨗᨐ ᨄᨛᨊᨚᨕᨙ ᨈᨕᨘ ᨔᨒ᨞ ᨊᨕᨗᨊᨄ ᨆᨏᨍᨗ ᨔᨗᨈᨚᨂᨛ-ᨈᨚᨂᨛᨊ ᨈᨕᨘᨕᨙ᨞ 


ᨅᨛᨈᨘᨕᨊ, ᨕᨊᨘ ᨑᨗ ᨄᨏᨍᨗ (makhluq)ᨕᨙ, ᨊᨕᨘᨒᨙᨕᨗ ᨆᨏᨍᨗ ᨓᨍᨚ-ᨓᨍᨚᨊ ᨄᨈᨚᨈᨚᨕᨙ (khaliq) ᨊᨑᨙᨀᨚ ᨊ ᨕᨆᨒᨀᨛᨂᨗ ᨁᨕᨘ ᨆᨉᨙᨌᨙ (akhlaq al karimah ᨕᨗᨐᨑᨙᨁ khuluqul adzim)᨞


Posting Komentar

0 Komentar